Regulamin strony

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B

Wamtechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

(wersja obowiązująca od dnia 18 maja 2016 r.)

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Platformy Zakupowej B2B dostępnej pod adresem sklep.wamtechnik.pl, który prowadzi spółka Wamtechnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 24 (02-981 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 179475, NIP 522-010-46-03, REGON 012110050, kapitał zakładowy 113 143,00 PLN (w pełni opłacony), w tym w szczególności określa zasady korzystania z Usług Elektronicznych i zawierania Umów sprzedaży.
 2. Regulamin ma zastosowanie i obowiązuje w relacjach B2B (Business to Business) i adresowany jest on do przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych, które nie mają statusu konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest na terytorium Polski.
 3. Ogólne warunki zakupów, wzory umów oraz regulaminy Klienta, obowiązują Wamtechnik tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane przez Wamtechnik na piśmie (klauzula defensywna).
 4. Treści prezentowane na stronie oraz podstronach Sklepu, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenia do składania Zamówień przez Klientów.
 5. Prezentowane w Sklepie zdjęcia Produktów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają jedynie charakter informacji wizualnej.
 6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 2. DEFINICJE

Wskazane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dane kontaktowe adres poczty elektronicznej b2b@wamtechnik.pl,
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający dostęp (autoryzację) do Konta, generowany automatycznie podczas Rejestracji, możliwy do zmiany przez Klienta w każdym momencie po Rejestracji za pośrednictwem Konta,
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nie mająca statusu konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystająca lub zamierzająca skorzystać z Usług Elektronicznych lub zawierająca z Wamtechnik Umowę sprzedaży,
 4. Konto – konto Klienta założone w Sklepie, w ramach którego Klient ma możliwość dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, w tym m.in. możliwość składania Zamówień na Produkty oraz zarządzania Kontem w ramach dostępnych opcji,
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, adres dostawy oraz sposób dostawy,
 6. Login – ciąg znaków alfanumerycznych, umożliwiający dostęp do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
 7. Magazyn – magazyn Wamtechnik przy ul. Technicznej 2 w Piasecznie, w którym następuje obsługa Zamówienia, w tym m.in. kompletowanie, odbiór, wysyłka oraz rozpatrywanie reklamacji Produktów,
 8. Newsletter – dystrybucja świadczona przez Wamtechnik, umożliwiająca Klientom automatyczne otrzymywanie od Wamtechnik cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego m.in. informacje o Produktach, nowościach oraz promocjach Sklepu,
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, który w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawa”),
 11. Rejestracja – dowolna, jednorazowa i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta poprzez panel administracyjny udostępniony przez Wamtechnik na podstronie Sklepu,
 12. Platforma Zakupowa B2B (również zamiennie: Sklep Internetowy lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem wamtechnik.pl za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawierać Umowy sprzedaży,
 13. Strona – Wamtechnik lub Klient,
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Wamtechnik a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu i na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu,
 16. Wamtechnik – Wamtechnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 24 (02-981 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 179475, NIP 522-010-46-03, REGON 012110050, kapitał zakładowy 113 143,00 PLN (w pełni opłacony),
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Wamtechnik, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu określające m.in. rodzaj oraz liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • 3. USŁUGI ELEKTONICZNE

Usługi Elektroniczne.

 1. Wamtechnik świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące  Usługi Elektroniczne:
  1. Informuje o Produktach, nowościach oraz promocjach Sklepu, jak również przekazuje aktualności związane z obsługą i funkcjonowaniem Sklepu oraz informuje o przepisach i postępowaniu ze zużytymi Produktami,
  2. Konto,
  3. Newsletter.

Warunki korzystania z Usług Elektronicznych.

 1. Do prawidłowego korzystania z Usług Elektronicznych niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego („Urządzenie”) z dostępem do sieci Internet oraz korzystającego ze standardowego oprogramowania w postaci programu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, która zapewnia obsługę plików „cookies” oraz skryptów Javascript. Niezbędne jest także posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Do zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usług Elektronicznych zalecane jest, aby Urządzenie posiadało system antywirusowy z najnowszą bazą definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywną funkcję akceptacji plików „cookies” oraz Java Script w przeglądarce internetowej oraz oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Wamtechnik oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania i przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Konto.

 1. Usługa Elektroniczna Konto wymaga Rejestracji i świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.
 3. Klient może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 4. Założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest chronić Login oraz Hasło i zobowiązuje się nie przekazywać ich osobom trzecim. Klient oświadcza, że wszelkie Zamówienia złożone za pośrednictwem jego Konta będą uznawane za złożone przez niego.
 6. Klient ma możliwość zmiany Hasła za pośrednictwem Konta.

Rejestracja Konta.  

 1. Do Rejestracji Konta, konieczne jest wypełnienie przez Klienta i wysłanie do Wamtechnik elektronicznego wniosku rejestracyjnego w postaci formularza rejestracyjnego, znajdującego się na podstronie Sklepu.
 2. W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do korzystania z Usług Elektronicznych oraz obsługi Umowy sprzedaży.
 3. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala Login. Opcjonalnie Klient może również załączyć odpis decyzji w przedmiocie nadania numerów NIP i REGON oraz KRS lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co przyspieszy proces weryfikacji Klienta podczas Rejestracji.
 4. Do Rejestracji Konta, niezbędne jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Klient podczas Rejestracji może również zagłosić chęć otrzymywania Newslettera oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego Danych w celach reklamy, badania rynku, zachowań i preferencji Klientów celem podniesienia jakości usług świadczonych przez Wamtechnik.
 5. Po przesłaniu przez Klienta do Wamtechnik wniosku rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji, przesłana zostanie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu przez Klienta na link aktywacyjny, wniosek rejestracyjny będzie podlegał procesowi weryfikacji przez handlowca Wamtechnik. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Klient otrzyma Hasło umożliwiające korzystanie z Konta.

Likwidacja Konta.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem przedmiotowej umowy.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta poprzez oświadczenie złożone na piśmie na Dane kontaktowe. Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia przez Wamtechnik.
 3. Wamtechnik rozwiązuję umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto poprzez usunięcie Konta. Wamtechnik poinformuje przy tym Klienta o zamiarze rozwiązania umowy o oświadczenie Usługi Elektronicznej Konto w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą usunięcia Konta. Wamtechnik ma prawo usunąć Konto bez wcześniejszego poinformowania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Newsletter.

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter wymaga Rejestracji i świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 2. Dostęp i korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter przez Klienta jest bezpłatne.
 3. Klient otrzymuje możliwość dostępu i korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas Rejestracji lub później w każdym czasie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola za pośrednictwem Konta.
 4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 5. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w panelu Konta.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje również wraz z usunięciem Konta.

Odpowiedzialność.

 1. Wamtechnik uprawniony jest do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Elektronicznych jeśli powodem tego jest w szczególności modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Wamtechnik, siła wyższa oraz działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Wamtechnik).
 2. Wamtechnik wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu świadczenia Usług Elektronicznych w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo. Odpowiedzialność Wamtechnik wobec Klienta w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, odpowiedzialności deliktowej lub wynikającej z innych tytułów, w zakresie wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek bądź wynikających ze świadczenia Usług Elektronicznych ograniczona jest przy tym do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód w postaci utraconych korzyści oraz wszelkich szkód pośrednich, w tym na zasadzie regresu.
 3. Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, w szczególności przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Usług Elektronicznych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie jego Hasła przez osoby trzecie. Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Usług Elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Reklamacje.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Wamtechnik oraz pozostałe zastrzeżenia i uwagi związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Klient może składać na Dane kontaktowe.

Dane osobowe.

 1. Administratorem danych oraz danych osobowych Klientów („Dane”) przekazanych Wamtechnik dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia Usług Elektronicznych jest Wamtechnik.
 2. Dane przetwarzane będą przez Wamtechnik wyłącznie w celu świadczenia Usług Elektronicznych oraz realizacji Zamówień oraz w przypadku takich wymagań prawnych na podstawie upoważnienia do przetwarzania Danych.
 3. Klient przekazuje Dane dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nieprzekazanie określonych w Regulaminie Danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, a tym samym brak jest możliwości złożenia i realizacji Zamówienia.
 4. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do Danych oraz ich zmiany i usunięcia. W przypadku zmiany danych koniecznych w procesie Rejestracji Wamtechnik uprawniony jest do żądania od Klienta potwierdzenia tej okoliczności dokumentem z właściwego rejestru handlowego. Żądanie Klienta usunięcia danych koniecznych w procesie Rejestracji równoznaczne jest z żądaniem Klienta o likwidację Konta.
 5. Klient upoważniony jest do żądania usunięcia Danych w szczególności w przypadku likwidacji Konta. Wamtechnik może odmówić usunięcia Danych w przypadkach dozwolonych przez prawo, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował należności wobec Wamtechnik, a zachowanie Danych jest niezbędne do ich dochodzenia.
 6. Wamtechnik chroni przekazane Dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerze Wamtechnik, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Wamtechnik nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza Danych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na wniosek uprawnionych do tego organów lub też konieczne to jest do realizacji roszczeń Wamtechnik wobec Klienta.
 8. Wamtechnik stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane na twardym dysku Urządzenia Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na Urządzeniach Klientów. Mechanizm ten nie niszczy Urządzenia oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na Urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 9. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej Urządzenia. Wamtechnik wskazuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 • 4 ZAMÓWIENIA

Zamówienie.

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Konta Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Klient wchodzi na stronę Sklepu i loguje się na Konto, a następnie dokonuje wyboru Produktów i składa Zamówienie podejmując przy tym kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlanie komunikaty i informacje.
 3. Klient kompletuje Zamówienie za pośrednictwem Koszyka. Poprzez kliknięcie na pole „Dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu zgodnie z jego opisem i ceną. Klient może przeglądać zawartość Koszyka poprzez dodawanie bądź usuwanie Produktów. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów wedle dostępnych opcji, gdzie w przypadku chęci przesłania mu Produktów, Klient wypełnia odpowiednie pola z adresem dostawy.
 4. Koszt dostawy widoczny jest podczas składania Zamówienia. Do każdego zamówienia powyżej 1000 PLN netto, koszt dostawy pokrywa Wamtechnik.
 5. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia tylko w przypadku, gdy nie ma względem Wamtechnik zaległych płatności.
 6. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie na pole „Realizuj zamówienie”, co równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest komunikat „Dziękujemy za dokonanie zakupów”. Złożone Zamówienie widoczne jest w panelu Konta.
 7. Wamtechnik dokłada wszelkich starań, aby ilości dostępnych Produktów uwidocznionych w Sklepie odpowiadała rzeczywistej ilości Produktów w Magazynie. Jeżeli jednak realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, ze względu na brak w Sklepie zamówionych Produktów albo braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym możliwości dostawy Produktów w odpowiednim czasie, Wamtechnik niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Wamtechnik może anulować Zamówienie Klienta w całości bądź w części.

 

 • 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena.

 1. Ceny w Sklepie Internetowym uwidocznione przy danym Produkcie:
  1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich lub w walucie w jakiej Klient ma zdefiniowaną cenę indywidualną,
  2. nie zawierają kosztów dostawy,
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena wskazana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

Warunki płatności.

 1. Wraz ze złożeniem przez Klienta Zamówienia, w zależności od ustalonych dla danego Klienta warunków płatności, automatycznie zostaje wygenerowany dokument PRO FORMA albo faktura VAT, które widoczne są w panelu Konta. W przypadku, gdy Klient dokonuje przedpłaty na podstawie dokumentu PRO FORMA, faktura VAT zostanie wygenerowana i będzie widoczna w panelu Konta po weryfikacji dokonania przedpłaty i realizacji Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klient nie dokona przedpłaty w terminie określonym na dokumencie PRO FORMA, Umowa sprzedaży rozwiązuje wraz z końcem dnia określonego terminu płatności wskazanego na dokumencie PRO FORMA.
 3. Klient dokonuje płatności za Produkty w terminie wskazanym na fakturze VAT, na rachunek Wamtechnik wskazany na fakturze VAT lub w formie przedpłaty na podstawie dokumentu PRO FORMA.
 4. Wamtechnik doręcza fakturę VAT za pośrednictwem panelu Konta. Klient może pobrać fakturę VAT bezpośrednio z panelu Konta.
 5. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wamtechnik.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w walucie, którą określił przy składaniu Zamówienia.

Termin dostawy.

 1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Wamtechnik przystępuje do realizacji Zamówienia, a w przypadku, gdy Wamtechnik zażądał przedpłaty, niezwłocznie po chwili zaksięgowania należności na koncie Wamtechnik.

 

 • 6. WYDANIE I ODBIÓR PRODUKTÓW

Wydanie.

 1. Miejscem wydania Produktów i miejscem spełnienia świadczenia przez Wamtechnik jest Magazyn.
 2. Wamtechnik ponosi wyłącznie koszty wydania Produktów Klientowi w miejscu wydania i koszty opakowania Produktów na czas ich transportu. Pozostałe koszty, w tym koszty transportu, obciążają Klienta.
 3. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów od Wamtechnik niezwłocznie po zawiadomieniu Klienta, że Produkty są przygotowane do wydania. Jeżeli Produkty będą przesyłane do wskazanego miejsca dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest zapewnić przyjęcie Produktów w miejscu przeznaczenia w momencie ich dostawy przez Wamtechnik.

Odbiór.

 1. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich wydania Klientowi. W tym terminie, Klient uprawniony jest wnieść na piśmie na Dane kontaktowe Zastrzeżenia do dostawy. Wamtechnik rozpatrzy Zastrzeżenia bez zbędnej zwłoki. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zastrzeżeń, Wamtechnik dokona wymiany bądź uzupełnienia dostarczonych Produktów.
 2. Zastrzeżenia zgłoszone po upływnie terminu, o którym mowa w pkt. 4 wygasają i nie będą uwzględniane. Nie dotyczy to sytuacji dotyczących wad Produktów, których nie można było wykryć w terminie, o którym mowa w pkt. 4.

Przejście ryzyka i prawa własności.

 1. Korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia jak również prawo własności przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktów w miejscu wydania.

 

 • 7. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Warunki i termin gwarancji.

 1. Wamtechnik (Gwarant) udziela Gwarancji jakości na Produkty, na zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 2. W przypadku braku jednoznacznego, odmiennego porozumienia, termin Gwarancji na dostarczane przez Wamtechnik Produkty wynosi 12 miesięcy i liczony jest od dnia odbioru Produktów przez Klienta. Roszczenia nie zgłoszone w terminie Gwarancji wygasają.
 3. Gwarancja obejmuje wady powstałe w Produktach, których przyczyna tkwiła w samej rzeczy sprzedanej. Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania bądź korzystania z Produktów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, konserwacji, składowania, przechowywania i przemieszczania, jak również instalacji i montażu – określonych w instrukcji obsługi bądź innej dokumentacji dostarczonej Klientowi wraz z Produktem, albo zwyczajowo przyjętych dla Produktów danego rodzaju, w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad techniki, według aktualnego stanu wiedzy. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych z winy Klienta lub osoby trzeciej, uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub innych przyczyn zewnętrznych (np. wadliwej instalacji elektrycznej, niewłaściwego zasilania lub zabezpieczania przed skutkami pracy awaryjnej, niesprawności Produktu w następstwie awarii urządzeń z nim współpracujących), uszkodzeń powstałych na skutek zbyt intensywnej eksploatacji lub obciążania, normalnego zużycia, nieregularnej konserwacji, przechowywania lub eksploatacji Produktu w skrajnie dla niego niekorzystnych warunkach, takich przykładowo jak nadmierne zapylanie, zawilgocenie, temperatura, chemiczne czy agresywne środowisko, jeżeli budowa i przeznaczenie Produktu nie są do tego dostosowane.
 4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek błędów w projekcie, o ile Produkty zostały wykonane według projektu przedstawionego przez Klienta.
 5. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Klient mógł wykryć, przy zachowaniu należytej staranności, w chwili odbioru Produktów.
 6. Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbek Produktów przez Klienta lub na jego zlecenie jest niedopuszczalne i powoduje utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 7. Gwarancja przysługuje Klientowi, tj. pierwszemu (bezpośredniemu) nabywcy Produktów Wamtechnik. Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Gwarancji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Wamtechnik.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z Gwarancji nie zwalnia Klienta od konieczności współpracy z Wamtechnik w zakresie udzielania Wamtechnik niezbędnych i wyczerpujących informacji co do okoliczności faktycznych, w których ujawniła się wada Produktu. Ciężar dowodu przyczyny powstania wady w równym stopniu obciąża Wamtechnik jak i Klienta. Wamtechnik zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu użytkowania/instalacji Produktów.

Zgłoszenie reklamacyjne.

 1. Klient wnosi reklamację za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszonego na stronie internetowej wamtechnik.pl/kontakt lub poprzez panel Konta. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane zawarte w formularzu reklamacyjnym.
 2. Klient zobowiązuje się zgłosić reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od daty ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji.
 3. Produkt zostanie doręczony zwrotnie do Wamtechnik przez Klienta jego staraniem i na jego koszt, przy oznakowaniu przesyłki napisem REKLAMACJA.
 4. Reklamowany Produkt przesyłany do Wamtechnik, powinien zostać należycie zabezpieczony tak, aby zapobiec zwarciom i jego uszkodzeniom w transporcie. Za uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego pakowania i zabezpieczenia Wamtechnik nie ponosi odpowiedzialności. 
 5. Wamtechnik rozpatrzy reklamację poprzez jej uznanie lub odrzucenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odbioru reklamowanego Produktu chyba, że z okoliczności danego przypadku wynika jednoznacznie, że Wamtechnik będzie potrzebował dłuższego czasu na jej rozpatrzenie (np. konieczność badań, pomiarów lub testów reklamowanych Produktów). Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być postrzegany jako milczące uznanie reklamacji.
 6. W przypadku doręczenia Wamtechnik reklamowanego Produktu bez uprzedniego zgłoszenia reklamacyjnego lub też, gdy dane zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym (takie np. jak możliwość identyfikacji Klienta, przyczyna reklamacji Produktów) obiektywnie uniemożliwiają Wamtechnik rozstrzygnięcie o zgłoszonej reklamacji pomimo podjętych przez Wamtechnik prób ich ustalenia, Wamtechnik będzie uprawniony do odrzucenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamowego Produktu do Wamtechnik.

Uprawnienia gwarancyjne.

 1. W ramach Gwarancji, Wamtechnik zapewnia: 1.) usunięcie stwierdzonych wad Produktów (naprawa) lub 2.) wymianę wadliwych Produktów na nowe, pozbawione wad lub 3.) zwrot wartości ceny (faktura korygująca) za Produkty. Wyboru sposobu usunięcia wad Produktów dokonuje Wamtechnik.
 2. W przypadku, gdy Produkt został zamontowany (wbudowany/zespolony) z innym produktem, do obowiązków Wamtechnik wynikających z Gwarancji nie należy demontaż Produktu ani ponowne jego zamontowanie, a wymiana Produktu polega na dostarczeniu Klientowi Produktu wolnego od wad.
 3. W przypadku uznania reklamacji, realizacja uprawnień Gwarancyjnych nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, chyba, że rodzaj i rozmiar wad oraz sposób ich usunięcia, w tym szczególne warunki naprawy albo wymiany Produktu, jak również dostępność zamienników na rynku uzasadniają konieczność wydłużenia przedmiotowego terminu.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Wamtechnik ponosi koszty jej rozpatrzenia, w tym koszty przesyłek Produktu od/do Klienta w granicach terytorium Polski. Wszelkie pozostałe koszty pośrednie, w tym koszty w ramach czynności, o których mowa w pkt 16 nie obciążają Wamtechnik.
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji Wamtechnik będzie uprawniony do obciążenia Klienta kosztami transportu Produktów do Wamtechnik jak również wszelkimi innymi kosztami, które Wamtechnik poniósł w związku z rozpatrzeniem nieuzasadnionej reklamacji.
 6. Po naprawie/wymianie termin Gwarancji biegnie na nowo tylko co do jednostkowego Produktu naprawianego lub wymienionego na postawie Gwarancji. W przypadku zwrotu wartości ceny za Produkt, roszczenie Gwarancyjne co do tego Produktu wygasa.
 7. Na czas rozpoznania reklamacji Wamtechnik nie zapewnia Produktów zastępczych.
 8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klienta zobowiązany jest do odebrania Produktu na swój własny koszt w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji lub też w tym terminie zobowiązany jest on wydać Wamtechnik dyspozycję zutylizowania Produktu. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wamtechnik uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne przechowywanie Produktu.

Warunki dodatkowe dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

 1. Punkty 1-22 stosuje się wprost do akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Akumulatory) z uwzględnieniem dodatkowych uprawnień i warunków określonych w punktach 24-26.
 2. Terminy gwarancji na akumulatory wynoszą dla:
  1. Akumulatorów o pracy cyklicznej (seria: SBCG, NBC, NBCG, 8G) - 12 miesięcy,
  2. Akumulatorów o projektowanej żywotności wg normy Eurobat:
   1. 5-9 lat (seria: SB, SBH, LC-R, UP-VW, NB) – 12 miesięcy,
   2. 10-12 lat (seria: SBL, SBLFT, NBL, NBLFT, LC-X, LC-P) – 24 miesiące,
   3. 15 lat (seria: LC-QA) – 36 miesięcy,
 3. Wamtechnik udziela Gwarancji na Akumulatory pod warunkiem stosowania się do Zasad eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych szczelnych z rekombinacją gazową typów AGM i VRLA (Zasady eksploatacji), które dostępne są na stronie wamtechnik.pl. oraz na życzenie Klienta dostarczane dodatkowo Klientowi w wersji papierowej. Zasady eksploatacji stanowią integralną część Regulaminu. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Zasadach eksploatacji powoduje utratę uprawnień wynikających z Gwarancji.
 4. Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest przedstawienie Wamtechnik:
  1. w przypadku podłączenia Akumulatora do instalacji zasilania awaryjnego - protokołu uruchomienia instalacji akumulatorowej oraz protokołu dokonywania okresowych przeglądów serwisowych z wynikami pomiarów i prób oraz zapisów z ładowania regenerującego opisanych w Zasadach Eksploatacji. Okresowe przeglądy serwisowe należy wykonywać co 12 miesięcy,
  2. dla pozostałych zastosowań – pisemnej informacji wyjaśniającej powód reklamacji i warunki eksploatacji (napięcie, prąd i czas trwania dla ładowania oraz rozładowania, liczba wykonanych cykli, zakres temperatur) oraz, jeżeli ma to zastosowanie, zapisów z ładowania regenerującego opisanych w Zasadach Eksploatacji.

Wyłączność uprawnień.

 1. Powyższa odpowiedzialność Wamtechnik ograniczona jest do uprawnień, które wynikają z niniejszego paragrafu Warunków. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

 • 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Łączna odpowiedzialność Wamtechnik wobec Klienta w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialności deliktowej, gwarancyjnej lub z innych tytułów, w zakresie wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek bądź wynikających z Umowy sprzedaży ograniczona jest do kwoty nie wyższej niż cena netto Produktu, którego brak dostawy lub nienależyta dostawa spowodowały powstanie szkody. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wamtechnik jest ograniczona przy tym do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód w postaci utraconych korzyści oraz wszelkich szkód pośrednich, w tym na zasadzie regresu. W przypadku, gdy Wamtechnik poniesie odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za szkody opisane w przedmiotowym punkcie, Klient zabezpieczy i zwolni Wamtechnik z tej odpowiedzialności.
 2. Postanowienia wskazane w pkt. 1 nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wamtechnik za szkodę, za którą nie można wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 • 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy Produktów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Wamtechnik.
 2. Wamtechnik nie przenosi majątkowych praw autorskich oraz nie udziela żadnych licencji w związku ze sprzedażą Produktów.
 3. Klient jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wamtechnik o pojawieniu się jakichkolwiek roszczeń z tytułu własności intelektualnej związanych z Produktami oraz do udzielenia Wamtechnik wszelkiej pomocy i informacji, jakiej Wamtechnik zażąda, celem obrony przez takimi roszczeniami.

 

 • 10. POUFNOŚĆ
 •  
  1. Wszelkie informacje pozyskane przez Klienta w związku z realizacją Umowy sprzedaży w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Wamtechnik i nie udostępniane publicznie, będą uważane za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Klient zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych oraz danych technologicznych.
  2. Klient oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji Umowy sprzedaży, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Umowy sprzedaży i może zostać uchylone tylko za zgodną Wamtechnik wyrażoną na piśmie.
  3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się tylko w takim zakresie w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami odrębnie zawartej przez Strony umowy o zachowaniu poufności.

 

 • 11. SIŁA WYŻSZA
 1. Siła wyższa oznacza jakiekolwiek zdarzenie, pozostające poza kontrolą Stron, takie jak chociażby strajki, wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wypadki lub inne zamieszki pracownicze jak również opóźnienia w transporcie.
 2. Jeśli niemożność wykonania Umowy sprzedaży przez Stronę została spowodowana przez działanie siły wyższej, to taka Strona zostanie uwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy sprzedaży, a sama konieczność wykonania Umowy sprzedaży zostaje zawieszona na czas działania siły wyższej.

 

 • 12. UPRAWNIENIA STORN
 1. Wamtechnik przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości bądź w części w przypadku nie odebrania przez Klienta Produktów bez uzasadnionej przyczyny, a opóźnienie w odbiorze przekracza 10 dni, w terminie 30 dni od dnia początku terminu, o których mowa niniejszym punkcie.
 2. Wamtechnik uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Produktów z już przyjętych Zamówień, jeżeli Klient posiada względem Wamtechnik jakiekolwiek nieuregulowane w terminie płatności. W tym przypadku Wamtechnik może również wezwać Klienta do uregulowania zaległych płatności w terminie 7 dni z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a w braku wykonania tego obowiązku Wamtechnik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w wezwaniu do uregulowania płatności.

 

 • 13. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
 1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające lub pozostające w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz Umową sprzedaży podlegać będą jurysdykcji sądów polskich i rozstrzygane będą na podstawie prawa polskiego. Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CEISG) nie stosuje się.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Wamtechnik.

 

 • 14. ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Wamtechnik w każdym czasie poprzez umieszczenie w witrynie Sklepu nowej jego wersji.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania do Konta nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient zobowiązany jest zaakceptować treść nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, zalogowanie do Konta i składanie Zamówień nie będzie możliwe. W przypadku braku akceptacji Regulaminu zastosowanie znajdą postanowienia § 3 Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wywołują skutek na przyszłość i nie obowiązują w stosunku do Zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Do takich Zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

 

 • 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży nie mogą zostać przeniesione przez Klienta bez uprzedniej zgody Wamtechnik wyrażonej na piśmie.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub straci ważność, to skutek nieważności nie dotyczy obowiązywania odpowiednio pozostałej części postanowień Regulaminu.
Autoryzacja dla
partnerów handlowych
Login
Hasło

Koszyk

Produkt został dodany do koszyka.

Zamknij ×